Tomáš Hamák

Mgr. Tomáš Hamák - Pár slov k Ájurvédě

Ájurvéda je léčebný systém a nauka o zákonitostech života (ájus = život). Ájurvéda je nejstarší naukou o zdraví a její znalosti se po staletí předávaly jak v ústní, tak písemné podobě. Je založena na chápání přírody, vesmíru a člověka jako celku. Na zdraví pak pohlíží jako na stav rovnováhy člověka a jeho okolí (klima, aktivity, stravování, životní styl, …). Světovou zdravotnickou organizací (WHO) je uznána za účinný medicínský systém. Jeho cílem je chránit zdraví zdravého a zmírnění poruchy nemocného.
 
 
Podle Ájurvédy je základem všeho prevence a každý člověk je zodpovědný sám za své zdraví. Každý by měl ve svém životě činit opatření k posílení zdraví, hledat způsob jak vést trvale zdravý život, aby předešel vzniku nemoci. Skutečností je, že se většina lidí nad svým zdraví zamýšlí až v dospělosti, nebo ještě později. Udržovat zdraví v mládí je přitom mnohem jednodušší, než jeho obnovování v době, kdy už je téměř pozdě.
 
 
Podle Ájurvédy, je vedle nevhodných stravovacích a životních návyků, většina našich nemocí psychosomatického původu. Proto musí být při hledání cest k odstranění vzniklých poruch použit holistický přístup, tj. psychiku a tělo člověka považovat za neoddělitelné. Ájurvéda proto pohlíží na jedince jako na integrovaný celek, jehož zdraví či nemoc jsou určovány vnitřním souladem rozhodných vlastností, a potíže považuje za příznak určitého typu nerovnováhy, a nikoli za důsledek choroby. Na ájurvédu lze tedy pohlížet jako na umění života souladu těla, mysli a vědomí.
 
 
Pro zjištění stavu organismu, pro doporučení ke zdraví, nebo k vyléčení využívá poznatků o pěti základních prvcích - elementech, jsou to prostor, vzduch, oheň, voda a země, které v sobě nesou charakteristické vlastnosti a řídící inteligenci. Individualitu, výjimečnost každého jednotlivce s jeho vlastnostmi i potřebami, individuální a přesné recepty jsou pak odvozovány od zjištěných poruch - třech vnitřních regulátorů "Vát" (vítr), "Pit" (žluč) a "Kaf" (sliz).
 
 
Nedílnou součástí Ájurvédy jsou také různé očistné a posilující techniky mj. masáže, jógová, či speciální cvičení, užití bylin, dietní opatření, úlevové lázně a procedury, či marmová terapie (akupresury), která obdobně jako v čínské medicíně akupunktura se zaměřuje na určité body, na které aplikuje oleje a menší, či větší silou tlak, či poklep.
 
 
Z důležitých zásad Ájurvédy jsou:
  • jedinečnost a specifické nepřenosné rysy
  • potrava je lék a každý lék je potravou
  • každá zkušenost na poli mysli a vědomí se promítá do tělesnosti a opačně
  • při aplikaci poznatků Ájurvédy je pak třeba při respektovat jedinečnost každého člověka a při shodných projevech poruch nelze aplikovat na každého stejná řešení
 
 
Ájurvéda nám i v dnešní době dává přesné a konkrétní instrukce, jak vést zdravý život. Umožňuje:
  • poznat možnou cestu k vlastnímu zdraví
  • moudře usilovat o šťastný život
  • aktivně si užívat života až do vysokého věku
  • poznat sebe sama a být v souladu se svým okolím
  • mít moc (a ne nemoc)
 
 
Milujte se tací, jací jste a nesrovnávejte se s člověkem vedle Vás.